Home Retail Property Management Consultancy Thema's Investments Particulier

ALGEMENE VOORWAARDEN

I. ALGEMEEN
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Zorgeloos Vastgoed Beheer B.V., zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24476775;

ZVB: Zorgeloos Vastgoed Beheer B.V., handelende onder de naam ZVB en Qwonen, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, die krachtens de opdrachtbevestiging de Opdracht van de Opdrachtgever tot dienstverlening of bemiddeling aanvaardt;

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan ZVB de Opdracht tot bemiddeling heeft verstrekt;

Consument: Opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Opdracht: de door de Opdrachtgever aan ZVB verstrekte opdracht tot verlening van Diensten;

Diensten: bemiddeling met betrekking tot koop, verkoop, huur, verhuur of beheer van onroerende zaken; de taxatie van onroerende zaken en de overige door ZVB te verrichten Diensten;

Honorarium: de prijs voor de dienstverlening door ZVB waaronder de Courtage;

Courtage: het Honorarium dat verschuldigd is ter zake van bemiddeling met betrekking tot koop, verkoop, huur, verhuur of beheer van onroerende zaken; welke bemiddeling leidt tot een overeenkomst met betrekking tot de onroerende zaak tussen de opdrachtgever en een wederpartij;

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden / werkingssfeer
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte en iedere (opdracht)overeenkomst of rechtsverhouding tussen ZVB en Opdrachtgever, tenzij van de Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, dan wel bepalingen van deel II van toepassing zijn.
2.2 Indien enige bepaling in de tussen ZVB en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) in strijd is met enige bepaling van deze algemene bepalingen, prevaleert de bepaling van de overeenkomst(en).
2.3 De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een Overeenkomst voorafgaan en op de Diensten en werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door ZVB zijn verricht. Tevens hebben de Algemene Voorwaarden na beëindiging van de Opdracht waar relevant nawerking.
2.4 Tussen ZVB en Opdrachtgever staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn.
2.5 ZVB behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.
2.6 ZVB is niet gebonden aan de algemene voorwaarden die door de Opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, tenzij ZVB die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In het geval de Opdrachtgever zijn algemene voorwaarden in het algemeen van toepassing heeft verklaard op de Opdracht en/of andere overeenkomsten prevaleren de Algemene Voorwaarden van ZVB, tenzij ingevolge een schriftelijk vastgelegde afspraak daarvan wordt afgeweken.
2.7 Indien één of meer bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zo dicht mogelijk benaderen.

TOTSTANDKOMING
Artikel 3. Aanbieding en acceptatie
3.1 Iedere Opdracht wordt geacht te worden gegeven aan en aanvaard door ZVB, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de Opdracht wordt uitgevoerd door een of meerdere bepaalde personen in dienst van ZVB.
3.2 Door ZVB aan Opdrachtgever ter hand gestelde documenten binden ZVB niet.
3.3 Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van ZVB binden ZVB niet dan nadat en voor zover zij door ZVB uitdrukkelijk zijn bevestigd.
3.4 Indien tussen partijen geen overeenkomst tot stand gekomen is, is Opdrachtgever verplicht alle documenten die ZVB hem ten behoeve van de aanbieding ter beschikking heeft gesteld, op eerste verzoek aan ZVB ter hand te stellen.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door en op het moment van het verzenden van een opdrachtbevestiging door ZVB, dan wel door de feitelijke aanvang van werkzaamheden door ZVB.
4.2 Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen, tenzij door omstandigheden (vereiste snelheid o.i.d.) schriftelijke vastlegging niet mogelijk is. Partijen streven er evenwel naar deze aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken alsdan achteraf schriftelijk vast te leggen.
4.3 ZVB is te allen tijde gerechtigd om, alvorens tot levering van Diensten over te gaan of deze voort te zetten, zekerheid te verlangen van Opdrachtgever voor de stipte nakoming van zijn verplichtingen.

ZOEKOPDRACHT
Artikel 5. Zoekopdracht woning
5.1 Ingeval een Opdrachtgever aan ZVB een zoekopdracht voor een woning geeft verkrijgt de Opdrachtgever recht op toegang tot het actuele huuraanbod van ZVB.
5.2 De zoekopdracht aan ZVB vormt geen garantie voor het vinden van een (geschikte) woonruimte/bedrijfsruimte.
5.3 De zoekopdracht wordt aanvaard door ZVB indien ZVB alle gevraagde gegevens volledig en naar waarheid ingevuld heeft ontvangen met een akkoordverklaring van de Algemene Voorwaarden.
5.4 ZVB is gerechtigd de zoekopdracht zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever een of meer verplichtingen, waaronder aanlevering van juiste gegevens, jegens ZVB niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.
5.5 De Opdrachtgever is aan ZVB de overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd als ondanks een onherroepelijk aanbod van de Opdrachtgever en aanvaarding van de Opdrachtgever tot aangaan van een huurovereenkomst, hetzij de Opdrachtgever de huurovereenkomst niet gestand doet hetzij bij afwijzing door de Opdrachtgever door niet aan de Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden.

UITVOERING
Artikel 6. Verplichtingen ZVB
6.1 De verbintenis van ZVB is een inspanningsverplichting waarbij ZVB de specifieke eisen van vakmanschap die de dienstverlening met zich brengt in acht zal nemen. Alle eisen die door Opdrachtgever aan Diensten worden gesteld moeten met ZVB nadrukkelijk zijn overeengekomen.
6.2 Onder een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling wordt verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door ZVB in het tot stand komen van een overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever, zoals bedoeld in artikel 7:425 BW, waarbij tenminste aan de door Opdrachtgever gegeven specificaties wordt voldaan.
6.3 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen, beogen de Opdrachtgever en ZVB niet dat ZVB door de Opdrachtgever zal worden gevolmachtigd, zoals is bedoeld artikel 3:60 BW, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten of dat ZVB uit hoofde van een lastgeving, als bedoeld in artikel 7:414 BW, voor rekening van de Opdrachtgever rechtshandelingen verricht.
6.4 ZVB spant zich in de belangen van contractspartijen te waarborgen. Bij eventuele conflicterende situaties zal ZVB de opdracht ten aanzien van één der contractspartijen teruggeven.
6.5 De werkzaamheden van ZVB strekken zich niet uit tot het geven van (juridisch) advies / adviseren van betrokken partijen. Mededelingen van ZVB kunnen nimmer worden opgevat als (juridisch) advies.
6.6 Indien er voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft ZVB het recht bepaalde Diensten te laten verrichten door derden. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk wetboek (BW) en artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt indien meerdere personen opdracht hebben ontvangen, wordt uitgesloten.
6.7 ZVB houdt de Opdrachtgever regelmatig op de hoogte van de vorderingen. Indien ZVB bedragen heeft ontvangen of betaald ten gunste respectievelijk ten laste van de Opdrachtgever doet zij daarvan rekening.

Artikel 7. Verplichtingen Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever zal alle informatie en bescheiden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan ZVB verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze informatie en bescheiden. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft ZVB het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of extra kosten volgens gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
7.2 De Opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die de Opdracht aan ZVB kunnen doorkruisen en/of die ZVB in de uitvoering van de Opdracht kunnen belemmeren.

DUUR
Artikel 8. Looptijd en beëindiging
8.1 Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen loopt de Opdracht voor onbepaalde tijd.
8.2 De Opdracht eindigt door:
(a) vervulling van de Opdracht door ZVB;
(b) intrekking van de Opdracht door de Opdrachtgever;
(c) ontbinding door één van beide partijen (artikel 9 Ontbinding).
8.3 ZVB heeft de Opdracht als genoemd in artikel 8 lid 2 onder a vervuld, zodra de overeengekomen prestatie is geleverd of – in geval van bemiddeling door ZVB - de beoogde overeenkomst tussen de betreffende partijen als gevolg van door hem verleende Diensten tot stand is gekomen.
8.4 Een Opdracht kan te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken door de Opdrachtgever worden ingetrokken. Het intrekken van een Opdracht dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.
8.5 Onverlet de verplichting van de Opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten van ZVB te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt de overeenkomst wordt ontbonden op grond van artikel 9.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
9.1 Elk der partijen kan de overeenkomst ontbinden indien de wederpartij – nadat de in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde termijn van 14 dagen is verstreken – tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst.
9.2 Daarnaast is ZVB bevoegd de overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
(a) in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen;
(b) indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen; of
(c) indien er naar het oordeel van ZVB sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen ZVB en de Opdrachtgever;
(d) indien de Opdrachtgever commercieel ernstig in opspraak raakt;
(e) indien de Opdrachtgever zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare problemen oplevert voor ZVB;
(f) indien blijkt dat de Opdrachtgever aan ZVB onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien ZVB met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten;
(g) indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van ZVB tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten.
9.3 ZVB zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Alle vorderingen van ZVB op Opdrachtgever zijn alsdan onmiddellijk opeisbaar.

HONORARIUM EN BETALING
Artikel 10. Honorarium; onkosten
10.1 De in de opdrachtbevestiging genoemde vergoeding(en) voor de werkzaamheden (het loon zoals bedoeld in artikel 7:405 dan wel artikel 7:426 BW) omvat de vergoeding van de door ZVB gemaakte en te maken onkosten in verband met de Opdracht, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is bepaald.
10.2 De Opdrachtgever is te allen tijde het Honorarium aan ZVB verschuldigd ongeacht de tussen contractspartijen gemaakte afspraken met betrekking tot de kosten van de desbetreffende transactie.
10.3 De Opdrachtgever is het volledige Honorarium inclusief de overeengekomen Courtage verschuldigd indien er gedurende de looptijd van de Opdracht tussen de Opdrachtgever en een derde een (huur)overeenkomst tot stand komt, zelfs indien de totstandkoming van deze overeenkomst niet het gevolg is van de door ZVB verleende Diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst van opdracht.
10.4 De Opdrachtgever is het volledige Honorarium inclusief de overeengekomen Courtage verschuldigd indien de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand komt nadat de Opdracht tussen ZVB en de Opdrachtgever (door opzegging of anderszins) is beëindigd, maar de overeenkomst met een derde tot stand komt als gevolg van de door ZVB verrichte Diensten en/of omdat de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst buiten ZVB om met derden onderhandelingen heeft gevoerd om zelf een overeenkomst tot stand te brengen.
10.5 Indien er tussen de Opdrachtgever die aan ZVB een Opdracht heeft verstrekt na de datum van beëindiging van Opdracht een overeenkomst met een derde tot stand komt, wordt deze overeenkomst, behoudens door de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs, geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van ZVB en is de Opdrachtgever de volledige het volledige Honorarium inclusief de overeengekomen Courtage verschuldigd, tenzij de wet zich hiertegen zou verzetten.

Artikel 11. Betaling
11.1 Indien een nota niet op de op de nota vermelde vervaltermijn wordt voldaan, is over het factuurbedrag vanaf vervaldatum een contractuele rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente vermeerderd met 1%. Indien ook na de eerste aanmaning een factuur niet wordt voldaan, is ZVB gerechtigd van de Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten te vorderen, ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,-.
11.2 Zolang de nota niet is voldaan, heeft ZVB het recht om, nadat Opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever op te schorten. ZVB is alsdan niet aansprakelijk voor de schade, die is ontstaan als gevolg van de opschorting.

RECLAME
Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
12.1 Klachten over declaraties dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de nota schriftelijk te worden ingediend.
12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door Opdrachtgever schriftelijk binnen redelijke termijn (artikel 6:89 BW) te worden gemeld aan ZVB overeenkomstig de Klachtenregeling van ZVB. Een en ander schort de betalingsplicht van Opdrachtgever evenwel niet op.

TEKORTKOMING
Artikel 13. Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen
13.1 De aansprakelijkheid van ZVB jegens een Opdrachtgever is beperkt tot maximaal € 3500,00.
13.2 ZVB is niet aansprakelijk voor schade, voor zover de schade gedekt is door enige door Opdrachtgever gesloten verzekering.
13.3 Aansprakelijkheid van ZVB voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met terrorisme of kwaadwillige besmetting is ZVB nimmer aansprakelijk.
13.4 ZVB is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens.
13.5 ZVB is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de Diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed. ZVB is ook niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van een wijze van werken die bij de Opdrachtgever bekend is en waartegen hij geen bezwaar heeft gemaakt.
13.6 Opdrachtgever vrijwaart ZVB voor aanspraken van derden jegens ZVB.

Artikel 14. Vervaltermijn
14.1 ZVB is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na constatering van het schadevoorval ZVB per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld, en ZVB, doordat Opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen
14.2Alle aanspraken van Opdrachtgever vervallen indien deze niet schriftelijk per aangetekend schrijven en gemotiveerd bij ZVB zijn ingediend binnen een jaar nadat Opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Artikel 15. Overmacht / niet-toerekenbare tekortkoming
15.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
15.2 Het voorgaande laat onverlet de verplichting van partijen om zoveel mogelijk te proberen overmachtsituaties te voorkomen en te vermijden.
15.3 In geval van overmacht is ZVB zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst direct te ontbinden, zonder dat er voor ZVB een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
15.4 Indien ZVB bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Artikel 16. Privacy
16.1 ZVB houdt zich bij het uitvoeren van haar werkzaamheden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding
17.1 De intellectuele eigendomsrechten op door ZVB verstrekte bescheiden, zoals rapporten, advies, et cetera blijven bij ZVB. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZVB worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
17.2 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 18. Afstand en overdracht van rechten
18.1 Tenzij expliciet anders bepaald in de Algemene Voorwaarden kan het niet nemen door een partij van enige actie in geval van wanprestatie ter zake van enige bepaling uit de overeenkomst c.q. de Algemene Voorwaarden of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van de overeenkomst c.q. de Algemene Voorwaarden niet worden beschouwd als afstand van recht.
18.2 Voor zover in deze algemene bepalingen en / of overeenkomst van opdracht niet anders is bepaald, zijn de in deze algemene bepalingen en / of de overeenkomst van opdracht beschreven rechten en verplichtingen niet overdraagbaar, tenzij met schriftelijke toestemming van alle partijen.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Artikel 19. Toepasselijk recht
19.1 De Algemene Voorwaarden, de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 20. Geschillenbeslechting
20.1 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van Opdracht dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij dwingendrechtelijke regels zich daartegen verzetten.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 21. Vindplaats van de Algemene Voorwaarden
21.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam.

Artikel 22. Taal
22.1 Voor zover deze Algemene Voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

II. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT BEMIDDELING BIJ VERHUUR/HUUR VAN ONROERENDE ZAKEN
In aanvulling op Hoofdstuk I van de Algemene Voorwaarden gelden de navolgende bepalingen bij bemiddeling tot verhuur/huur van onroerende zaken:
Artikel 23. Definities
23.1 In Hoofdstuk II van de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de (rechts)persoon die een of meerdere objecten aanbiedt via ZVB voor de verhuur ervan.
Object: de aangeboden onroerende zaak, zijnde woonruimte dan wel bedrijfsruimte;
Object Acceptatie de bevestiging van de samenwerking tussen Opdrachtgever en ZVB alsmede dat het aangeboden Object wordt opgenomen in het bestand van ZVB en direct of indirect zal worden aangeboden aan woningzoekenden van ZVB;
Kandidaat-voorstel: het document waarin een kandidaat-huurder voor akkoord wordt voorgesteld aan de Opdrachtgever. In het Kandidaat-voorstel zijn (essentiële) details van de huur vermeld zoals, antecedentverklaringen van de kandidaat-huurder, huurperiode en huurprijs alsmede geldende voorwaarden na acceptatie van de kandidaat-huurder;
Kosten kosten die ZVB maakt om bekendheid te geven aan de beschikbaarheid van het aangeboden Object, bijvoorbeeld advertentiekosten, kosten verbonden aan het opnemen in de etalage van de vestiging van ZVB en het voorzien van het Object met één of meer posters en/of V-borden, etc.. Voorts dienen deze kosten ter dekking van opname van het Object o.a. op de ZVB internetsite.

Artikel 24. Aanbieden van Object
24.1 Opdrachtgever dient gerechtigd te zijn het Object te verhuren en een huurovereenkomst te ondertekenen en is dienaangaande verantwoordelijk en aansprakelijk.
24.2 Opdrachtgever dient alvorens het Object aan te bieden - voor zover van toepassing - voor c.q. van het aangaan van deze huurovereenkomst toestemming hebben verkregen c.q. kennis hebben gegeven aan c.q. kennis hebben genomen van:
(a) de huiseigenaar of administrateur, ingeval van onderverhuur;
(b) de desbetreffende gemeentelijke instantie;
(c) de vereniging van eigenaren;
(d) de hypotheeknemer(s);
(e) de verzekeraar(s);
(f) relevante wet - en regelgeving.
Opdrachtgever is dienaangaande verantwoordelijk en aansprakelijk.
24.3 Opdrachtgever stemt ermee in dat:
(a) ZVB de beschikbaarheid van het Object op de door haar geselecteerde wijze bekend maakt; en
(b) hij geen aanspraak kan maken op specifieke marketingactiviteiten, anders dan de plaatsing van het Object op de ZVB internetsite.
24.4 Aanbieden via ZVB vormt geen garantie voor het vinden van een (geschikte) huurder.
24.5 De aansprakelijkheid van ZVB wordt expliciet uitgesloten voor de schade als gevolg van de tijdelijkheid van de huurovereenkomst (tussentijdse opzegging e.d.).
24.6 ZVB is bevoegd het aangeboden Object niet langer aan te bieden, indien er sprake is van omstandigheden die naar het oordeel van ZVB ertoe leiden dat niet langer van haar gevergd kan worden het Object aan te bieden. Er zal geen restitutie plaatsvinden van de eventuele reeds door Opdrachtgever betaalde kosten.
24.7 ZVB wijst Opdrachtgever uitdrukkelijk op de door ZVB verstrekte informatie omtrent de werkwijze van ZVB alsmede de informatie over huur en verhuur van een woning. De verstrekte informatie is louter informatief en vormt geen (juridisch) advies. ZVB raadt Opdrachtgever aan waar passend onafhankelijk (juridisch) advies in te winnen.

Artikel 25. Honorarium en kosten
25.1 ZVB zal bij Opdrachtgever een bedrag in rekening brengen ter dekking van de door ZVB ten behoeve van Opdrachtgever gemaakte Kosten. In de Object Acceptatie worden de met Opdrachtgever overeengekomen Kosten bevestigd. De in de Object Acceptatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
25.2 Opdrachtgever geeft onherroepelijk toestemming het overeengekomen Honorarium inclusief Courtage en de Kosten, indien niet reeds separaat gefactureerd en voldaan, te verrekenen met de eerste huurbetalingen en/of de waarborgsom met betrekking tot het Object, indien deze door huurder via het kantoor van ZVB wordt voldaan. ZVB zal het alsdan resterende bedrag overmaken binnen een streefperiode van 10 werkdagen.
25.3 Indien geen verrekening conform het voorgaande artikel mogelijk is of plaatsvindt zal ZVB het Honorarium inclusief Courtage en de Kosten separaat aan Opdrachtgever factureren. Artikel 11 van de Algemene Voorwaarden is hierbij onverkort van toepassing.

Artikel 26. Annulering door Opdrachtgever
26.1
Indien Opdrachtgever, na het ondertekenen van de opdrachtbevestiging dan wel na akkoord te hebben gegeven voor de (kandidaat-)huurder, om redenen welke niet aan ZVB zijn toe te rekenen, het aangeboden Object niet langer wenst aan te bieden dan wel te verhuren, is Opdrachtgever gehouden aan ZVB de door haar geleden schade te vergoeden. Voornoemde schade zal in ieder geval bestaan uit de door ZVB gederfde Honoraria en Kosten (ook van de kandidaat-huurder). Daarnaast is Opdrachtgever gehouden ZVB te vrijwaren voor eventueel door de betreffende kandidaat-huurder geleden schade.

Artikel 27. Vrijwaring
27.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen, bemiddelt ZVB niet in opdracht van Opdrachtgever met betrekking tot de inhoud en voorwaarden van te sluiten huurovereenkomsten.
27.2 Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk gewezen op de mogelijkheid voor huurder een beroep te doen op de toetsingsbepaling als omschreven in artikel 7:249 van het Burgerlijk Wetboek en de aldaar genoemde termijnen. ZVB aanvaardt expliciet geen aansprakelijkheid dienaangaande.

Artikel 28. Toepasselijkheid
28.1 Indien enige bepaling in de Object Acceptatie en/of Kandidaat-voorstel en/of hieruit voortvloeiende nadere overeenkomst(en) in strijd is met enige bepaling van deze voorwaarden, prevaleert de bepaling in de Object Acceptatie en/of Kandidaat-voorstel en/of hieruit voortvloeiende nadere overeenkomst(en).
Zorgeloos Vastgoed Beheer B.V.
Postbus 4218 / 3006 AE Rotterdam
Oudedijk 241A / 3061 AH Rotterdam
010 - 870 02 84
info@zorgeloosvastgoedbeheer.nl
KVK: 24476775 <
BTW nr: NL.8215.01.331
IBAN: NL30ABNA049.19.20.970
BIC: ABNANL2A